I. Postanowienia ogólne

 

1.       Właścicielem Sklepu  internetowego machinetrade działającego pod adresem www.machinetrade.pl   jest Paweł Dudek prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą Pablo Paweł Dudek z siedzibą przy ul. Strzelecka 2, 32-700 Bochnia, nr NIP: 868-190-40-13, REGON: 121182987.

2.        Sprzedający umożliwia kontakt za pośrednictwem:

·         Tel. +48 882 790 282  -   Michał Krawczyk

·         Poczty elektronicznej: biuro@machinetrade.pl

3.       Zawartość Sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dlatego złożenie zamówienia jest równoznaczne z propozycją zawarcia umowy.

4.       Zamówienia poprzez stronę www.machinetrade.pl można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

5.       Wszystkie zdjęcia produktów są własnością producentów i służą jedynie w celach poglądowych.

 

II. Definicje

 

1.       Sklep – sklep internetowy machinetrade działający pod adresem www.machinetrade.pl

2.       Sprzedawca – Pablo Paweł Dudek

3.       Dni robocze – Dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni które są ustawowe wolne od pracy zgodnie z

4.       Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

5.       Klient Biznesowy – Przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie w celu związanym z prowadzoną działalnością.

6.       Czas realizacji – Czas jaki Sklep potrzebuje do skompletowania i przekazania do doręczenia produktów formą dostawy/odbioru wybraną przez Klienta.

7.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

8.       Produkty – Towary oferowane przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu internetowego. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, za wyjątkiem produktów znajdujących się w zakładce „Sprzęt używany”, wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

9.       Ceny – Wszystkie ceny podane na stronie www.machinetrade.pl są podawane w polskich złotych (PLN) oraz zawierają podatek VAT.

10.   Negocjuj cenę – Klient poprzez kontakt z Konsultantem telefonicznie lub mailowo ma możliwość złożenia propozycji cenowej za dany produkt. Złożenie propozycji ceny uznaje się jako wyrażenie chęci zakupu i nie zobowiązuje żadnej ze stron do związania się zaproponowaną ceną. Informacja taka zaprasza do kontaktu i dalszej negocjacji.

 

III. Rejestracja Konta Klienta

                              

1.       Klient rejestrując się na formularzu rejestracyjnym, otrzymuje dostęp do Konta Klienta.

2.       Rejestrując się Klient podaje Imię, Nazwisko i adres e-mail oraz wprowadza hasło. Klient może również podać swój numer telefonu, który jest konieczny do prawidłowego złożenia zamówienia produktów. Klient oświadcza, iż informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

3.       W momencie utworzenia Konta, pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Konsument może odstąpić od umowy na zasadach określonych w regulaminie.

 

IV. Zamawianie i realizacja zamówienia towarów

 

1.       Klient może złożyć zamówienie na produkty na stronie www.machinetrade.pl poprzez zarejestrowane Konto Klienta, poprawne wypełnienie formularza zamówienia, drogą elektroniczną (e-mail) lub kontakt telefoniczny.

2.       Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia telefonicznie bądź pocztą elektroniczną przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia przez Klienta.

3.       Zamówienie może zostać anulowane jeżeli Sprzedający nie ma możliwości potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez podanie niepoprawnego numeru telefonu przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

4.       Jeżeli produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i Sprzedawca nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni to Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy, informując Klienta o zaistniałej sytuacji oraz zwraca sumę pieniężną Klientowi.  W przypadku gdy braki dotyczą części zamówienia Klienta, Klient decyduje czy zamówienie zostaje zrealizowane w części czy anuluje je w całości.

5.       Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość produktów, dlatego realizacja zamówień na te towary następuje w kolejności wpłynięcia poprawnie złożonych oraz potwierdzonych przez Sprzedającego zamówień.

6.       Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego wysłania poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.

7.       Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT albo paragon, w zależności od przekazanej dyspozycji Klienta w zamówieniu.

8.       Informacje o produktach na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

 

V. Płatność oraz dostawa towaru

 

1.       Sprzedawca bezpośrednio przed momentem złożenia zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie towarów oraz dodatkowych kosztach związanych z dostawą, formą płatności czy dodatkowych usługach.

2.       Sposób zapłaty można wybrać w momencie składania zamówienia. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności: zapłata gotówką w siedzibie Sprzedawcy w dniu odbioru towaru, płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem operatora PayU, płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU, przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy ING Bank Śląski:  87 1050 1445 1000 0092 1010 0658.

3.       W przypadku zamówienia towaru o znacznej wartości lub towaru na specjalne zamówienie Sprzedawca zastrzega możliwość pobrania zaliczki od Klienta. Zaliczka zostaje zwrócona w pełnej kwocie w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy.

4.       Dostawa towaru następuje po zapłacie przez Klienta w wybranym sposobie zapłaty z punktu 2. Datą dokonania zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy lub informacji o dokonaniu płatności z serwisu PayU.

 

5.       Zamówione towary dostarczane są do Klienta w sposób wskazany w formularzu zamówienia w terminie 14 dni od momentu złożenia prawidłowego zamówienia.

6.       Sprzedawca dopuszcza następujące formy dostarczenia towaru: przesyłka kurierska (z reguły paczki docierają do Klienta w przeciągu 24h od momentu nadania, natomiast palety w przeciągu 48h od momentu nadania), odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy.

7.       Koszty dostawy poszczególnych towarów podane są w momencie zamawiania w formularzu zamówienia.

 

VI. Odstąpienie od umowy

 

1.       Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) kupujący Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Termin odstąpienia od umowy wygasa w momencie upływu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie rzeczy przez Konsumenta lub osoby wskazanej przez Konsumenta.

3.       Do skorzystania z prawa do odstąpienia umowy Konsument który zakupił towar musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: Pablo Paweł Dudek, ul. Strzelecka 2, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną: biuro@machinetrade.pl.

4.       Oświadczenie może zostać wysłane w formie formularza odstąpienia od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem towaru od Kupującego. Towar należy wysłać na adres siedziby: Pablo Paweł Dudek, ul. Strzelecka 2, 32-700 Bochnia w terminie do 14 dni od momentu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.       Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

8.       W przypadku Klienta Biznesowego, Sprzedawca wyłącza możliwość zwrotu zakupionego towaru.

 

VII. Gwarancja i Rękojmia

 

1.       Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym, z wyłączeniem towarów znajdujących się w zakładce „Sprzęt używany”, są nowe i posiadają gwarancję producenta.

2.       Gwarancja obejmuje usterki wynikające w trakcie prawidłowej eksploatacji produktu i nie obejmują czynności serwisowych wynikających z instrukcji obsługi, w tym konserwacji.

3.       Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

4.       Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określa art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

5.       W przypadku zakupu przez Klienta Biznesowego odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1.       Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu rozstrzygane będą przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2.       W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

4.       Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.