Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Machine Trade działającego pod adresem www.machinetrade.pl jest Paweł Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pablo Paweł Dudek z siedzibą przy ul. Strzelecka 2, 32-700 Bochnia, nr NIP: 868-190-40-13, REGON: 121182987 wpisaną doCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedający umożliwia kontakt za pośrednictwem:

3. Zawartość Sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dlatego złożenie zamówienia jest równoznaczne z propozycją zawarcia umowy.

4. Zamówienia poprzez stronę www.machinetrade.pl można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

5. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością producentów i służą jedynie w celach poglądowych.

II. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy machinetrade działający pod adresem www.machinetrade.pl

2. Sprzedawca – Pablo Paweł Dudek

3. Dni robocze – Dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni które są ustawowe wolne od pracy zgodnie z

4. Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

5. Klient Biznesowy – Przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie w celu związanym z prowadzoną działalnością.

6. Czas realizacji – Czas jaki Sklep potrzebuje do skompletowania i przekazania do doręczenia produktów formą dostawy/odbioru wybraną przez Klienta.

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

8. Produkty – Towary oferowane przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu internetowego. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, za wyjątkiem produktów znajdujących się w zakładce „Sprzęt używany”, wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

9. Ceny – Wszystkie ceny podane na stronie www.machinetrade.pl są podawane w polskich złotych (PLN) oraz zawierają podatek VAT.

10. Negocjuj cenę – Klient poprzez kontakt z Konsultantem telefonicznie lub mailowo ma możliwość złożenia propozycji cenowej za dany produkt. Złożenie propozycji ceny uznaje się jako wyrażenie chęci zakupu i nie zobowiązuje żadnej ze stron do związania się zaproponowaną ceną. Informacja taka zaprasza do kontaktu i dalszej negocjacji.

III. Rejestracja Konta Klienta

1. Klient rejestrując się na formularzu rejestracyjnym, otrzymuje dostęp do Konta Klienta.

2. Rejestrując się Klient podaje Imię, Nazwisko i adres e-mail oraz wprowadza hasło. Klient może również podać swój numer telefonu, który jest konieczny do prawidłowego złożenia zamówienia produktów. Klient oświadcza, iż informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

3. W momencie utworzenia Konta, pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Konsument może odstąpić od umowy na zasadach określonych w regulaminie.

IV. Zamawianie i realizacja zamówienia towarów

1. Klient może złożyć zamówienie na produkty na stronie www.machinetrade.pl poprzez zarejestrowane Konto Klienta, poprawne wypełnienie formularza zamówienia, drogą elektroniczną (e-mail) lub kontakt telefoniczny.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia telefonicznie bądź pocztą elektroniczną przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia przez Klienta.

3. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli Sprzedający nie ma możliwości potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez podanie niepoprawnego numeru telefonu przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. Jeżeli produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i Sprzedawca nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni to Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy, informując Klienta o zaistniałej sytuacji oraz zwraca sumę pieniężną Klientowi. W przypadku gdy braki dotyczą części zamówienia Klienta, Klient decyduje czy zamówienie zostaje zrealizowane w części czy anuluje je w całości.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość produktów, dlatego realizacja zamówień na te towary następuje w kolejności wpłynięcia poprawnie złożonych oraz potwierdzonych przez Sprzedającego zamówień.

6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego wysłania poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT albo paragon, w zależności od przekazanej dyspozycji Klienta w zamówieniu.

8. Informacje o produktach na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

V. Płatność oraz dostawa towaru

1. Sprzedawca bezpośrednio przed momentem złożenia zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie towarów oraz dodatkowych kosztach związanych z dostawą, formą płatności czy dodatkowych usługach.

2. Sposób zapłaty można wybrać w momencie składania zamówienia. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności: zapłata gotówką w siedzibie Sprzedawcy w dniu odbioru towaru, płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem operatora PayU, płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU, przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy ING Bank Śląski: 87 1050 1445 1000 0092 1010 0658.

3. W przypadku zamówienia towaru o znacznej wartości lub towaru na specjalne zamówienie Sprzedawca zastrzega możliwość pobrania zaliczki od Klienta. Zaliczka zostaje zwrócona w pełnej kwocie w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy.

4. Dostawa towaru następuje po zapłacie przez Klienta w wybranym sposobie zapłaty z punktu 2. Datą dokonania zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy lub informacji o dokonaniu płatności z serwisu PayU.

5. Zamówione towary dostarczane są do Klienta w sposób wskazany w formularzu zamówienia w terminie 14 dni od momentu złożenia prawidłowego zamówienia.

6. Sprzedawca dopuszcza następujące formy dostarczenia towaru: przesyłka kurierska (z reguły paczki docierają do Klienta w przeciągu 24h od momentu nadania, natomiast palety w przeciągu 48h od momentu nadania), odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy.

7. Koszty dostawy poszczególnych towarów podane są w momencie zamawiania w formularzu zamówienia.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) kupujący Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa w momencie upływu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie rzeczy przez Konsumenta lub osoby wskazanej przez Konsumenta.

3. Do skorzystania z prawa do odstąpienia umowy Konsument który zakupił towar musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: Pablo Paweł Dudek, ul. Strzelecka 2, 32-700 Bochnia lub pocztą elektroniczną: biuro@machinetrade.pl .

4. Oświadczenie może zostać wysłane w formie formularza odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem towaru od Kupującego. Towar należy wysłać na adres siedziby: Pablo Paweł Dudek, ul. Strzelecka 2, 32-700 Bochnia w terminie do 14 dni od momentu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku Klienta Biznesowego, Sprzedawca wyłącza możliwość zwrotu zakupionego towaru.

VII. Gwarancja i Rękojmia

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym, z wyłączeniem towarów znajdujących się w zakładce „Sprzęt używany”, są nowe i posiadają gwarancję producenta.

2. Gwarancja obejmuje usterki wynikające w trakcie prawidłowej eksploatacji produktu i nie obejmują czynności serwisowych wynikających z instrukcji obsługi, w tym konserwacji.

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

4. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określa art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

5. W przypadku zakupu przez Klienta Biznesowego odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu rozstrzygane będą przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

4. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.

Zapisz się do naszego
Newslettera
...i otrzymaj 50 zł rabatu
na pierwsze zakupy za minimum 1000 zł
Zapisz się do naszego
Newslettera
...i otrzymaj 50 zł rabatu
na pierwsze zakupy za minimum 1000 zł