Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Machine Trade działającego pod adresem www.machinetrade.pl jest Machine Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Gierczyce 231, 32-744 Gierczyce, nr NIP: 868-198-31-59, REGON: 520450195 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedający umożliwia kontakt za pośrednictwem:

3. Zawartość Sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dlatego złożenie zamówienia jest równoznaczne z propozycją zawarcia umowy.

4. Zamówienia poprzez stronę www.machinetrade.pl można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

5. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością producentów i służą jedynie w celach poglądowych.

II. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy machinetrade działający pod adresem www.machinetrade.pl

2. Sprzedawca – Machine Trade Sp. z o.o.

3. Dni robocze – Dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni które są ustawowe wolne od pracy zgodnie z

4. Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

5. Klient Biznesowy – Przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie w celu związanym z prowadzoną działalnością.

6. Czas realizacji – Czas jaki Sklep potrzebuje do skompletowania i przekazania do doręczenia produktów formą dostawy/odbioru wybraną przez Klienta.

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

8. Produkty – Towary oferowane przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu internetowego. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, za wyjątkiem produktów znajdujących się w zakładce „Sprzęt używany”, wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

9. Ceny – Wszystkie ceny podane na stronie www.machinetrade.pl są podawane w polskich złotych (PLN) oraz zawierają podatek VAT.

10. Negocjuj cenę – Klient poprzez kontakt z Konsultantem telefonicznie lub mailowo ma możliwość złożenia propozycji cenowej za dany produkt. Złożenie propozycji ceny uznaje się jako wyrażenie chęci zakupu i nie zobowiązuje żadnej ze stron do związania się zaproponowaną ceną. Informacja taka zaprasza do kontaktu i dalszej negocjacji.

III. Rejestracja Konta Klienta

1. Klient rejestrując się na formularzu rejestracyjnym, otrzymuje dostęp do Konta Klienta.

2. Rejestrując się Klient podaje Imię, Nazwisko i adres e-mail oraz wprowadza hasło. Klient może również podać swój numer telefonu, który jest konieczny do prawidłowego złożenia zamówienia produktów. Klient oświadcza, iż informacje podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

3. W momencie utworzenia Konta, pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony na świadczenie usług drogą elektroniczną.

Konsument może odstąpić od umowy na zasadach określonych w regulaminie.

IV. Zamawianie i realizacja zamówienia towarów

1. Klient może złożyć zamówienie na produkty na stronie www.machinetrade.pl poprzez zarejestrowane Konto Klienta, poprawne wypełnienie formularza zamówienia, drogą elektroniczną (e-mail) lub kontakt telefoniczny.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia telefonicznie bądź pocztą elektroniczną przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia przez Klienta.

3. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli Sprzedający nie ma możliwości potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez podanie niepoprawnego numeru telefonu przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. Jeżeli produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i Sprzedawca nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30 dni to Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy, informując Klienta o zaistniałej sytuacji oraz zwraca sumę pieniężną Klientowi. W przypadku gdy braki dotyczą części zamówienia Klienta, Klient decyduje czy zamówienie zostaje zrealizowane w części czy anuluje je w całości.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość produktów, dlatego realizacja zamówień na te towary następuje w kolejności wpłynięcia poprawnie złożonych oraz potwierdzonych przez Sprzedającego zamówień.

6. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu jego wysłania poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT albo paragon, w zależności od przekazanej dyspozycji Klienta w zamówieniu.

8. Informacje o produktach na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.

V. Płatność oraz dostawa towaru

1. Sprzedawca bezpośrednio przed momentem złożenia zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie towarów oraz dodatkowych kosztach związanych z dostawą, formą płatności czy dodatkowych usługach.

2. Sposób zapłaty można wybrać w momencie składania zamówienia. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności: zapłata gotówką w siedzibie Sprzedawcy w dniu odbioru towaru, płatność kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem operatora PayU, płatność przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU, przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy BNP Paribas Bank Polska S.A.: 23 1600 1462 1806 2971 0000 0001

3. W przypadku zamówienia towaru o znacznej wartości lub towaru na specjalne zamówienie Sprzedawca zastrzega możliwość pobrania zaliczki od Klienta. Zaliczka zostaje zwrócona w pełnej kwocie w przypadku wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy.

4. Dostawa towaru następuje po zapłacie przez Klienta w wybranym sposobie zapłaty z punktu 2. Datą dokonania zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy lub informacji o dokonaniu płatności z serwisu PayU.

5. Zamówione towary dostarczane są do Klienta w sposób wskazany w formularzu zamówienia w terminie 14 dni od momentu złożenia prawidłowego zamówienia.

6. Sprzedawca dopuszcza następujące formy dostarczenia towaru: przesyłka kurierska (z reguły paczki docierają do Klienta w przeciągu 24h od momentu nadania, natomiast palety w przeciągu 48h od momentu nadania), odbiór osobisty towaru w siedzibie Sprzedawcy.

7. Koszty dostawy poszczególnych towarów podane są w momencie zamawiania w formularzu zamówienia.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) kupujący Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa w momencie upływu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie rzeczy przez Konsumenta lub osoby wskazanej przez Konsumenta.

3. Do skorzystania z prawa do odstąpienia umowy Konsument który zakupił towar musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres:  Machine Trade Sp. z o.o. Gierczyce 231, 32-744 Gierczyce lub pocztą elektroniczną: biuro@machinetrade.pl .

4. Oświadczenie może zostać wysłane w formie formularza odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem towaru od Kupującego. Towar należy wysłać na adres siedziby: Machine Trade Sp. z o.o.  Gierczyce 231, 32-744 Gierczyce w terminie do 14 dni od momentu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku Klienta Biznesowego, Sprzedawca wyłącza możliwość zwrotu zakupionego towaru.

VII. Gwarancja i Rękojmia

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym, z wyłączeniem towarów znajdujących się w zakładce „Sprzęt używany”, są nowe i posiadają gwarancję producenta.

2. Gwarancja obejmuje usterki wynikające w trakcie prawidłowej eksploatacji produktu i nie obejmują czynności serwisowych wynikających z instrukcji obsługi, w tym konserwacji.

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

4. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określa art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

5. W przypadku zakupu przez Klienta Biznesowego odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu rozstrzygane będą przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

4. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.

Zapisz się do naszego
Newslettera
...i otrzymaj 50 zł rabatu
na pierwsze zakupy za minimum 1000 zł